Regulamin Gwarancji Pracy z CodeHub

 • 1.Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługi Gwarancji Pracy z CodeHub (dalej jako "Usługa") przez Grzegorz Sokołowski z siedzibą w Warszawa (02-662), ul. Świeradowska 47, NIP: 8512995616, REGON: 321347100, e-mail: codehubpl@gmail.com,
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2020 r.
 3. W zakresie praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika wynikających z przepisów o prawach konsumenta, ochrony danych osobowych, wymagań technicznych, zasad korzystania z Konta i Serwisu, zasad dokonywania Opłat, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Ogólnego.
 4. Nabywcą Usługi lub Kursu (dalej jako "Nabywca Usługi") może być osoba inna niż Użytkownik. W takim przypadku beneficjentem Usługi jest osoba wskazana przez Nabywcę Usługi, która zobowiązana jest stworzyć konto Użytkownika oraz zaakceptować Regulamin.
 • 2.Zakres i warunki świadczenia Usługi
 1. Usługa świadczona jest odpłatnie dla Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin i zapisali się na kurs Frontend Developer poziom Podstawowy
 2. Realizacja Usługi rozpoczyna się w momencie pozytywnego zdania egzaminu końcowego kursu i poprawnym wykonaniu wszystkich projektów w terminie krótszym niż 2 miesiące od daty zakupu przedłużanym o urlopy Mentora, a kończy się z upływem 2 miesięcy licząc od indywidualnej daty zakończenia Kursu przez Użytkownika, o ile nie zachodzą przesłanki do wcześniejszego rozwiązania Umowy, o których mowa w Regulaminie oraz z uwzględnieniem przypadków opisanych w § 2 ust. 11. Nabycie i realizacja Usługi po rozpoczęciu Kursu przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie za zgodą Usługodawcy.
 3. Usługa świadczona jest dla Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usługodawca wyznaczy konsultanta ds. zatrudnienia (dalej jako "Konsultant") do współpracy z Użytkownikiem w zakresie Usługi.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu.
 6. Po upływie okresu przysługującego Użytkownikowi na odstąpienie od Umowy na świadczenie Usługi Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie lub zaprzestać korzystania z Usługi z zastrzeżeniem, że nie przysługuje mu zwrot opłaty za Usługę. W takim przypadku powinien poinformować Usługodawcę o rezygnacji lub zgłosić chęć rezygnacji.
 7. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niespełnienia przez Użytkownika obowiązków wymienionych w §3 ust.1-4, pomimo dodatkowego poinformowania Użytkownika o konieczności przestrzegania zapisów Regulaminu, Usługodawca może rozwiązać Umowę z winy Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Usługę. Warunek upomnienia o konieczności przestrzegania Regulaminu nie dotyczy obowiązku zdania przez Użytkownika Egzaminów na zasadach wskazanych w Regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania Użytkownikowi dalszej realizacji Usług w ograniczonym zakresie, bez zwrotu opłaty za Usługę, pod warunkiem zgody Użytkownika na zakres działań Usługodawcy oraz praw i obowiązków Użytkownika przedstawionych w przesłanej propozycji.
 8. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie (bez potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie) jeżeli Użytkownik otrzyma ofertę związaną z profilem Kursu dotyczącą:
  1. zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną (zaproszenie do wykonania zadania rekrutacyjnego) lub
  2. zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę/zlecenie/dzieło lub podjęcia płatnego lub bezpłatnego stażu lub
  3. świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub
  4. zawarcia kontraktu managerskiego lub innego kontraktu na świadczenie usług, lub
  5. udziału w spółce lub innej osobie prawnej, której przedmiotem działalności lub jednym z wielu jest wytwarzanie oprogramowania.
 9. Dla świadczenia Usługi wymagana jest deklaracja co najmniej jednego z wymienionych poniżej miast, w którym może odbywać rozmowy rekrutacyjne.
  1. Warszawa,
  2. Kraków,
  3. Łódź,
  4. Wrocław,
  5. Trójmiasto,
  6. Poznań,
  7. Katowice.

W przypadku pozostałych obszarów Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby pomóc Użytkownikowi w znalezieniu odpowiednich ofert pracy i uzyskaniu pierwszej oferty.

 1. Wybór miasta następuje drogą elektroniczną (email, czat lub ankieta) w terminie 1 miesięca od daty rozpoczęcia Kursu.
 2. Realizacja Usługi zostaje wstrzymana, a czas trwania Usługi ulega wydłużeniu o okres wstrzymania realizacji Usługi, w następujących przypadkach:
  1. na wniosek Użytkownika, jednorazowo oraz na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie,
  2. w przypadku urlopu Konsultanta, o ile urlop przekracza okres 10 dni roboczych, na czas trwania urlopu Konsultanta,
 3. Korzystanie z Usługi nie wymaga spełnienia innych wymagań technicznych niż określone w Regulaminie Ogólnym.
 • 3.Prawa i obowiązki
 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie Kursu:
  1. wykonać prawidłowo 97% zadań, przy czym prawidłowość wykonania każdego zadania musi być potwierdzona przez Mentora (dalej jako "prawidłowo wykonanie zadania"). Ocena prawidłowości wykonania zadania jest oparta o zgodność wykonanego zadania z informacjami przedstawionymi w treści Kursu i podlega niezależnej weryfikacji na żądanie Użytkownika,
  2. realizować na bieżąco zadania, tj. nie dopuścić do sytuacji, w której nie zostało wykonanych prawidłowo 3 lub więcej zadań, spośród zadań przypadających na poprzedzające tygodnie Kursu wg. planu nauki dostępnego w Informatorze, po uwzględnieniu Urlopów Użytkownika,
  3. wykonywać zadania samodzielnie, tj. przedstawiać wyłącznie takie rozwiązania zadań, które zostały wykonane samodzielnie przez Użytkownika, w tym w szczególności nie zostały wykonane przez inną osobę ani powielone z innych źródeł,
  4. zrealizować każdy z projektów w trakcie Kursu (tj. projekt indywidualny oraz projekt końcowy) w sposób spełniający wymagania projektów; Usługodawca może wymagać obrony projektu, tj. wykazania się znajomością i rozumieniem swojego rozwiązania projektu w trakcie rozmowy z wyznaczonym egzaminatorem,
  5. niezależnie od prawidłowego i bieżącego realizowania w trakcie trwania Usługi zadań poza egzaminacyjnymi, w wyznaczonych terminach przystąpić do dwóch egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Kursu ("Zadania"), oraz spełnić kryteria zdawalności tych dwóch Zadań.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przez cały okres trwania Usługi do aktywnej współpracy z Konsultantem, obejmującej:
  1. bieżącą komunikację z Konsultantem, w tym w szczególności udzielanie odpowiedzi na zadane pytania oraz wykonywania wskazanych działań w wyznaczonych terminach. Jeśli komunikacja ze strony Konsultanta ma miejsce w czasie Urlopu Użytkownika, bieg terminu rozpoczyna się z momentem zakończenia Urlopu. Wyznaczone terminy są następujące:
 1. 1 dzień roboczy w przypadku polecenia wysłania aplikacji o pracę,
 2. 3 dni robocze w pozostałych przypadkach.
  1. stosowanie się do wytycznych Konsultanta, w tym w szczególności w zakresie uzupełnienia wiedzy z zakresu Kursu, zmiany niepożądanych zachowań w czasie rozmów rekrutacyjnych, wprowadzenia zmian w dokumentach aplikacyjnych, itd.,
  2. aktywne uczestniczenie w procesie poszukiwania pracy, w tym w szczególności w rozmowie kwalifikacyjnej, konsultacjach, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, próbnej rozmowie rekrutacyjnej, poszukiwaniu ofert pracy, aplikowaniu na oferty pracy,
  3. celem umożliwienia Usługodawcy weryfikacji czy zrealizowany został cel Usługi, w przypadku, gdy Użytkownik w czasie przypadającym na realizację Usługi pozostawał w stosunku pracy, do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy, w szczególności z uwzględnieniem informacji, czy wobec Użytkownika biegnie okres wypowiedzenia,
  4. dostarczenie na żądanie Usługodawcy także innej dodatkowej dokumentacji lub odpowiednich oświadczeń, które umożliwią Usługodawcy weryfikację, czy Użytkownik otrzymał ofertę wskazaną w § 2 ust. 8 Regulaminu,
 1. Użytkownik zobowiązuje się, od momentu zakończenia Kursu do końca okresu trwania Usługi:
  1. w każdym tygodniu, do wyszukania i przesłania do Konsultanta 3 ofert pracy odpowiadających profilowi Kursu, oraz aplikowania na oferty zatwierdzone przez Konsultanta,
  2. w każdym tygodniu, do aplikowania sumarycznie na co najmniej 3 oferty pracy lub na dane kontaktowe, wymienione w §3 ust. 7 lit. c,
  3. do udzielania odpowiedzi w terminie 1 dnia roboczego na wiadomości email od firm, do których Użytkownik składał aplikacje,
  4. do odbycia każdej rozmowy rekrutacyjnej, której termin został zaakceptowany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Użytkownik w całym okresie trwania Usługi, ma prawo co najwyżej raz przełożyć termin umówionej rozmowy rekrutacyjnej.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. kontrolę przez Usługodawcę wypełnienia zobowiązań Użytkownika (np. kontakt telefoniczny z Usługodawcą przed i po rozmowie rekrutacyjnej).
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z rekrutacją o ile wystąpią i wnosić reklamacje w czasie trwania Umowy. Użytkownik jest świadomy, że konieczne jest jego zaangażowanie w granicach niezbędnych do prawidłowego wykonywania zobowiązań przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w trakcie trwania Usługi do:
  1. odpowiadania przez Konsultanta na pytania związane z rekrutacją, w tym w szczególności dotyczące dokumentów aplikacyjnych, prośby o ocenę ofert pracy, itd.. Odpowiedzi wysyłane są do Użytkownika przez czat lub e-mail. Usługodawca zastrzega, że konsultant może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli odpowiedział już wcześniej na zadane pytanie Użytkownika,
  2. wsparcia Użytkownika w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych, tj. CV oraz profilu Użytkownika w portalu LinkedIn,
  3. w każdym miesiącu trwania Usługi, wysyłania do Użytkownika sumarycznie co najmniej 3 ofert pracy lub danych kontaktowych do firm zainteresowanych zatrudnieniem osoby o profilu zgodnym z profilem Kursu, dostępnych w miastach wybranych uprzednio przez Użytkownika spośród listy miast w §2 ust.9.
  4. przeprowadzenia przez Konsultanta jednej próbnej rozmowy rekrutacyjnej, celem przygotowania Użytkownika do procesu poszukiwania pracy i poinformowania Użytkownika o jej wyniku, wraz z rekomendacjami, przy czym Użytkownik może jednorazowo przełożyć zaakceptowany wcześniej termin próbnej rozmowy rekrutacyjnej,
  5. informowania Kursanta o wybranych wydarzeniach pomocnych w procesie poszukiwania pracy, takich jak targi pracy, meetupy, konferencje, itd.”
 5. Nabywca Usługi ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty za Kurs oraz Usługę, pod warunkiem zaistnienia łącznie wszystkich poniższych warunków:
  1. Użytkownik nie otrzymał oferty, o której mowa w $2 ust. 8 w czasie obowiązywania Umowy oraz w terminie 1 miesiąca od zakończenia Umowy,
  2. Użytkownik spełnił zapisy Regulaminu, w tym w szczególności wywiązał się z obowiązków wymienionych w §3 ust.1-4,
  3. Bezskutecznie zakończyły się procesy rekrutacyjne rozpoczęte w trakcie trwania Umowy, przy czym:
 1. za proces rekrutacyjny uważa się sytuację, w której Użytkownik otrzymał zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym, w tym w szczególności zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną lub zaproszenie do realizacji zadania rekrutacyjnego,
  1. w terminie 1 miesiąca od upływu całego okresu wskazanego w lit. a. - c. powyżej Użytkownik przesłał Usługodawcy oświadczenie o nieotrzymaniu takiej oferty.
 1. Nabywcy Usługi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty za Kurs ani Usługę, w sytuacji, gdy Użytkownik nie spełnił któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 8 lit. a. - d. powyżej, w szczególności nie przesłał w terminie oświadczenia o nieotrzymaniu oferty.
 • 4.Odpowiedzialność
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań określonych w Regulaminie i wymaganych przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • odmowę świadczenia Usługi w przypadku, jeśli Użytkownik nie spełnia zapisów Regulaminu,
  • ograniczenie świadczenia Usługi lub rozwiązanie Umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w Regulaminie,
  • koszty dojazdu, zakwaterowania, połączeń telefonicznych, korzystania z usług dostępu do sieci Internet itp. jakie poniósł Użytkownik w związku z udziałem w rekrutacji,
  • awarie/błędy w działaniu urządzeń, oprogramowania lub Internetu, z którego korzysta Użytkownik,
  • treść ofert, o których mowa w §2 ust. 8 w przypadku ich otrzymania,
  • brak ofert, o których mowa w § 2 ust. 8, za wyjątkiem obowiązku zwrotu Opłaty w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Regulaminie,
  • następstwa, szkody lub utracone korzyści jakie powstały w związku z udziałem w rekrutacji lub przyjęciem oferty pracy,
  • zasady, warunki oraz treść umów wymienionych w § 2 ust. 8 zawieranych przez Użytkownika,
  • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika,
  • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych z realizacją Umowy, na które nie miał wpływu Usługodawca,
  • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
  • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
  • linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio innych usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność, jakość oraz zawartość tych stron.
 4. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia (ang. notice and take down), która go obowiązuje przepisami prawa.
 • 5.Reklamacje
 1. Reklamacje można składać w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: codehubpl@gmail.com. W zgłoszeniu należy wskazać:
  1. Login
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
  3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Wniesienie reklamacji nie wpływa na świadczenie Usługi.
 5. Reklamacje mogą być wnoszone w okresie trwania Umowy.
 • 6.Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem zapisu na kurs oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
 2. Regulamin oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika obowiązuje przez czas trwania Umowy, chyba że Użytkownik zgodzi się na dokonanie zmian proponowanych przez Usługodawcę. Zmiany te nie mogą powodować pogorszenia praw i obowiązków Użytkownika.
 4. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usługi nie naruszająca Regulaminu, a stanowiąca jedynie poprawienie omyłek pisarskich lub doprecyzowanie (nie zmienia się sens i znaczenie) nie stanowi zmiany warunków Umowy.
 5. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

© 2020 CodeHub.pl